Новини

Вие сте тук

България и българите в италианскатагеографска книжнина (ХІV–ХVІ век). София, Парадигма, 2011, 461 с. — ISBN978-954-326-131-4-.

На 19 октомври 2010 в сградата на Института по балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" бе представен сборникът "Балканите - многоликите измерения на европейската култура", съдържанието на който може да видите в Публикации. Присъстваха много от авторите, а също колеги от други институти и представители на медиите. Проф. Лилия Кирова представи основни моменти в работата на Секцията в областта на балканските култури и се спря на техните специфики и универсални стойности, които ги правят европейски. Доц.

Балчева, А. ИДЕИ ЗА РОМАНТИЧНОСТ И ДРУГОСТ В РОМАНТИЗМА НА СЛАВЯНСКИЯ ЮГ. В: ДА МИСЛИМ ДРУГОТО – ОБРАЗИ, СТЕРЕОТИПИ КРИЗИ ХVІІІ – ХХв. Изд. Кралица Маб, С., 2001, с.217-228. ISBN 954-533-045-7.

БАЙРОН И БАЙРОНИЗМЪТ ПРИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИТЕ СЛАВЯНИ

Балчева, А. Патосът на многоименния герой в поезията на славянския Юг, В: Изследвания в чест на чл-кор. проф. Страшимир Димитров. Studia Balcanica, 23, С., изд. “Проф.Марин Дринов”, 2001, с.539-550. ISBN 954-430-832-6.

Деизмът на Волтер в романтичната поезия на хървати, черногорци и българи

Южнославянският романтичен модел като част от европейското културно пространство. В: Общества в преход. Сборник доклади от V-та международна научна конференция. Информационно-документален център на Съвета на Европа, Велико Търново, 2000, с.23-31.

Балчева, А. Старите дрехи на новото време. В: Модерността вчера и днес. С., изд. Кралица Маб, 2003, с. 287-297. ISBN 954-533-053-8.

Балчева, А. Идентичност и другост при оформянето на авторския дискурс в романтичната поезия на славянския Юг. В: Творецът в югоизточноевропейските култури. С., изд. “Проф.Марин Дринов”, 2001, с.26-37. ISBN 954-430-811-3.

Интердисциплинарна научна конференция Просветеният смях (2-3 април 2004) СУ “Св.Климент Охридски”

Антоанета Балчева УСМИВКАТА НА РАЗУМА В ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТЪРСЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ

 

 

Интердисциплинарна научна конференция ОКСИДЕНТАЛИЗМЪТ или (тенденциозните „източни” представи за „Запада”

Организатори Николай Аретов, Рая Заимова, Диана Мишкова (Център за академични изследвания Софийски университет „Св. Климент Охридски”) 4-5 май, 2005

Утопии и истини в търсене на националната идентичност

Скритите диалози между Изтока и Запада

Интердисциплинарна научна конференция
НАУКА, ТЕХНИКА, МОДЕРНИЗАЦИЯ
Организатори: Рая Заимова, Надя Данова, Людмила Миндова
12-13 октомври 2007
Софийски университет, зала 2

Балчева, А. Метаморфози на паметта в южнославянските литератури. Стереотипи и предизвикателства. В: Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф.Иван Павлов. УИ “Св.Климент Охридски”, София, 2005, 46-55с. ISBN 954-07-2101-6.

Балчева, А. Литературните салони. В: Кафене Европа. С., изд.Дамян Яков, С., 2007, с.133-141. ISBN 978-954-527-373-5.

Балчева, А. Българският и хърватският музикален театър – пътуване към модерността. В: Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІ в. С., ИК “Гутенберг”, 2009, с.455-465. ISBN 978-954-617-061-3.

Балчева, А. Балканските славяни между Изтока и Запада. Исторически реминисценции и самоидентификация. В: Проблемът Изток-Запад историческа перспектива. С., Институт по история, изд.Парадигма, 2003, с.117-130. ISBN 954-9536-87-4.

Балчева, А. Изкуството на танца в хърватската художествена словесност. В: Танцът в балканските литератури. С., изд.Балкани, 2004, с.202-211. ISBN 954-8353-96-2.

Страници

Subscribe to

Архив новини